Dịch bài tường thuật sự kiện (Đã đóng)

Cần dịch một số bài tường thuật sự kiện thể thao gồm khoảng...

17:38 15/06/2018
Dịch thông tin sản phẩm (Đã đóng)

Một khách hàng của VietTranslators.com cần dịch...

12:52 08/06/2018
Nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

17:52 05/06/2018
Dịch sổ tay (Đã đóng)

Cần dịch gấp một cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện nghiên cứu...

19:03 01/06/2018
Dịch tài liệu trồng cỏ (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu (40.000 từ) về kỹ thuật trồng, chăm...

20:45 28/05/2018
Tuyển phiên dịch ngắn hạn (Đã đóng)

Một khách hàng của VT cần tuyển gấp 1 phiên...

19:27 24/05/2018
Dịch báo cáo dự án (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá dự...

18:39 22/05/2018
20:31 03/06/2018
18:27 18/03/2018
16:01 05/12/2017
15:41 03/11/2017
17:42 30/10/2017
Reputation (2 trả lời)
Xem tiếp
15:50 26/10/2017
12:06 23/10/2017
143

Project

35

Company

1.774

Biên/Phiên dịch

24

Thuật ngữ

 

Đang xử lý...

Góp ý