Tiếng mẹ đẻ:

sản xuất thừa kế hoạch

Cặp ngôn ngữ: Việt - Hàn

Lĩnh vực: Sản xuất

Ngày đăng: 03/11/2017

lập kế hoạch ra tuy nhiên sản xuất sản xuất nhiều hơn so với kế hoạch

Ngữ cảnh
kế hoạch sản xuất trong 1 ngày là a nhưng khi sản xuất dưới sản xuất sản xuất nhiều hơn a
Các câu trả lời và bình luận
Phác Tú Anh

Tiếng mẹ đẻ: Việt

계획 대비 생산 잉여.

30/12/2017

Trả lời

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970